ഭാവിയിലെ ഊർജലഭ്യതയും  ഹരിതോർജ സ്രേതസ്സുകളും

75.00

ഭാവിയിലെ ഊർജലഭ്യതയും  ഹരിതോർജ സ്രേതസ്സുകളും
ഹരിതസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പരിധിയില്ലാതെ ഊർജം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലെ ഊർജാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകൂ.  ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠവും കാര്യകാരണസഹിതവുമായ വിശകലനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ML / Malayalam / Science / Non Conventional Energy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Bhaviyile Oorja Labhyathayum Harithorja Srothassukalum

ഭാവിയിലെ ഊർജലഭ്യതയും  ഹരിതോർജ സ്രേതസ്സുകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാവിയിലെ ഊർജലഭ്യതയും  ഹരിതോർജ സ്രേതസ്സുകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *