ഭാഷാഭേദപഠനം – മലപ്പുറം

ഭാഷാഭേദപഠനം മലപ്പുറം

 

പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥൻ

 

മലപ്പുറം ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ വാസസ്ഥാനമാണ് എന്നതോടൊപ്പം സാംസ്‌കാരികമായ ഇടവുമാണ്. ഭാഷാതദ്ദേശീയത സാംസ്‌കാരിക ഇടങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കും ഈ പഠനം മലപ്പുറത്തെ മലയാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണത്തെ മുൻനിർത്തി മാത്രമുള്ള പഠനമല്ലിത് പദങ്ങളുടെ പ്രാദേശികവിതരണവും ഭിന്നതകളും സാമൂഹ്യമായി തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്.

 

പേജ് 356 വില രൂ

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bhashabhedhapadanam – Malappuram

ഭാഷാഭേദപഠനം – മലപ്പുറം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാഷാഭേദപഠനം – മലപ്പുറം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *