ഭാഷാ പഠന പ്രോജക്ടുകൾ – സാഹിത്യം

130.00

ഭാഷാ പഠന പ്രോജക്ടുകൾ സാഹിത്യം

 

ഡോ. റോയി തോമസ്

യു.പി., ഹൈസ്‌കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ക്ലാസുകളിലെ ഭാഷാപഠനപ്രവര്‍ത്തനത്തിനു സഹായകരമായ മാതൃകാപ്രോജക്ടുകള്‍. കൂടാതെ പ്രോജക്ടുകള്‍ തയാറാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. എസ്.എസ്.എ. പാഠ്യപദ്ധതിയനുസരിച്ച് തയാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം.
Dr Royi Thomas / Dr Roy Thomas

പേജ് 118 വില രൂ130

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bhasha Padana Projectukal – Sahithyam

ഭാഷാ പഠന പ്രോജക്ടുകൾ – സാഹിത്യം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാഷാ പഠന പ്രോജക്ടുകൾ – സാഹിത്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *