ഭാരതീയ സാഹിത്യ ചിന്തകൾ

90.00

ഭാരതീയ സാഹിത്യ ചിന്തകൾ

 

കൊടുപ്പുന്ന ഗോവിന്ദഗണകൻ

 

ഇതിഹാസ നിരൂപണം, രതി സാമ്രാജ്യവും ആർഷജ്ഞാനവും, രാമായണത്തിലെ പ്രതിനായക സങ്കല്പം ഭാരതീയ ഭൗതികവാദം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യചിന്തകൾ ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

 

പേജ് 98  വില രൂ90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bharatheeya Sahithya Chinthakal

ഭാരതീയ സാഹിത്യ ചിന്തകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാരതീയ സാഹിത്യ ചിന്തകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *