ഭാരതീയ കവിത്രയം കബീർദാസ്, സൂർദാസ്, തുളസിദാസ്‌

60.00

ഭാരതീയ കവിത്രയം
കബീർദാസ്, സൂർദാസ്, തുളസിദാസ്‌

 

പ്രൊഫ: ഡോ വെള്ളിമൺ നെൽസൺ

ഭാരതീയ കവിയത്രിയത്തിലെ കബീർദാസ്, സൂർദാസ്, തുളസീദാസ് എന്നിവർ നമ്മുടെ കാവ്യ സംസ്കാരത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിച്ച കവീശ്വരൻമാരാണ്. അവരുടെ കവിതകളിലെ ദാർശനികവും തത്വചിന്താപരവുമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അപഗ്രഥി ക്കുന്ന കൃതിയാണിത്.

 

പേജ് 55വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bharatheeya Kavithrayam – Soordas, Kabeerdas, Thulaseedas

ഭാരതീയ കവിത്രയം കബീർദാസ്, സൂർദാസ്, തുളസിദാസ്‌

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാരതീയ കവിത്രയം കബീർദാസ്, സൂർദാസ്, തുളസിദാസ്‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *