ഭക്തിയും പത്രവർത്തനവും

75.00

ഭക്തിയും പത്രവർത്തനവും

 

സക്കറിയ

 

ആധുനിക മലയാളിയുടെ വഴുവഴുപ്പൻ ജീവിത രാഷ്ട്രീയത്തെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും പരിഹാസത്താൽ എറിഞ്ഞുടക്കുന്ന കൃതി. ഭക്തിയെയും മാധ്യമങ്ങളെയു കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ സക്കറിയ്യ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ ലേഖനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരാൾക്കും മൗനമായിരിക്കാനാവില്ല.

പേജ് 124  വില രൂ75

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bhakthiyum Pathrapravarthanavum

ഭക്തിയും പത്രവർത്തനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭക്തിയും പത്രവർത്തനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *