ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജലഭ്യതയും ഹരിതോർജ സ്ത്രോതസ്സുകളും

75.00

ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജലഭ്യതയും ഹരിതോർജ സ്ത്രോതസ്സുകളും

 

എസ് മുത്തുകൃഷ്‌ണയ്യർ

 

ഹരിതോർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പരിധിയില്ലാതെ ഊർജം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലെ ഊർജാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠയും കാര്യകാരണസഹിതവുമായ വിശകലനങ്ങൾ ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

 

S Muthukrishnayyar / S Muththukrishnayyar 

പേജ് 70 വില രൂ 75

✅ SHARE THIS ➷

Description

Baviyile Urjalalabyathayum Harithorja Srothasukalum

ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജലഭ്യതയും ഹരിതോർജ സ്ത്രോതസ്സുകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാവിയിലെ ഊർജ്ജലഭ്യതയും ഹരിതോർജ സ്ത്രോതസ്സുകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *