ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ഇന്ത്യയും കമ്യൂണിസവും

160.00

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ഇന്ത്യയും കമ്യൂണിസവും

 

ആമുഖം – ആനന്ദ് തെൽതുംദെ

 

വിവർത്തനം – രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുവല്ലി

 

 

അംബേദ്ക്കർ ചിന്തയും മാർക്‌സിസ്റ്റ് ധാരണകളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് പ്രയോഗതലത്തിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. സോഷ്യലിസത്തെയും കമ്യൂണിസത്തെയും ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യക്രമത്തെയും പറ്റിയുള്ള അംബേദ്ക്കർ ചിന്തകളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ആനന്ദ് തെൽതുംദെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സഹവർത്വത്തോടെ കഴിയുന്നു പുതിയ സമൂഹത്തിനെയാണ് മാർക്‌സും അംബേദ്ക്കറും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ തലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും സമന്വയ സാദ്ധ്യതകളെയും വിമർഷനാത്മകമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കൃതി.

BR Ambedkar

പേജ് 162 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

B R Ambedkar – Indiayum Communisavum – Anand Teltumde

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ഇന്ത്യയും കമ്യൂണിസവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ഇന്ത്യയും കമ്യൂണിസവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *