അയ്യൻകാളിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ

200.00

അയ്യൻകാളിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ

 

സമ്പാദനം –

കുന്നുകുഴി എസ് മണി

 

അധഃസ്ഥിതരുടെ വിമോചനത്തിനായി പടപൊരുതിയ അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗങ്ങൾ.
ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ ആദ്യത്തെ അയിത്ത ജാതിപ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അയ്യൻകാളി 1912 ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ 1932 മാർച്ച് വരെ നടത്തിയ ആകെ 38 പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണിത്. ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയൂള്ളൂ, കേരളത്തിൽ നവോഥാനത്തിന്റെ നവ വെളിച്ചം മറ്റാരെക്കാളും മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിത്വം മഹാനായ അയ്യൻകാളിയാണ് എന്ന്.
Ayyankali / Ayankali
പേജ് 164 വില രൂ200
✅ SHARE THIS ➷

Description

Ayyankaliyude Prasangangal

അയ്യൻകാളിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയ്യൻകാളിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *