അയ്യങ്കാളി

160.00

അയ്യങ്കാളി
ടി.എച്ച്.പി. ചെന്താരശ്ശേരി

 

അയ്യങ്കാളിയുടെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിവർത്തന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വീരേതിഹാസമാണ്. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന   ആ യുഗപുരുഷൻ വിധിയോട് പൊരുതി ജയിച്ച വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു. അനീതിക്കെതിരായി  മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അടരാടാൻ സ്വന്തം ജനതയെ സാധുജനപരിപാലന  സംഘത്തിൽ അണിനിരത്തിയ ആ മഹാനെ പറ്റിയുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Chentharassery / T H P Chentharasseri

പേജ് 182   വില രൂ160

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ayyankali – THP Chentharassery

അയ്യങ്കാളി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയ്യങ്കാളി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *