അയനങ്ങളുടെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

200.00

അയനങ്ങളുടെ
നാനാർത്ഥങ്ങൾ

രതീഷ് ഇളമാട്

സർഗാത്മകതയും സഹൃദയത്വവും സാമൂഹ്യബോധവും സർവ്വോപരി ജിജ്ഞാസയും നയിച്ച ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം. പ്രാഥമിക ഉപാദാനങ്ങളെയും തന്നെക്കാൾ അധികം അറിവും പരിചയവുമുള്ളവരുടെ പഠനങ്ങളേയും രതീഷ് പുസ്തകത്തിന് ആധാരമാക്കിട്ടുണ്ട്. ദർശനവും ചരിത്രവും സാമൂഹികശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവുമർശവും ചേർത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൗലിക കൃതിയാണിത്. പ്രത്യക്ഷങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന സാമാന്യധാരണകളിൽ നിന്നും അവ രൂഢമൂലമാക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ് രതീഷിന്റെ രചന. അതീത വീക്ഷണവും അപഗ്രഥനവും സാധ്യമാക്കുന്ന അപ്രത്യക്ഷങ്ങളുടെ നിർദ്ധാരണവും വിമർശനാത്മക വ്യാഖ്യാമവുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാ പദ്ധതി. ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി അടിചേൽപ്പിക്കുന്ന ധാരണകളെ മറികടക്കാനത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജൻ ഗുരുക്കൾ

Rajangurukal

Rajeshelamad

വില രൂ 200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ayannagaluda Nanarthagal

അയനങ്ങളുടെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയനങ്ങളുടെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *