ആവശ്യം അവർത്തിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം – നിത്യ ചൈതന്യ യതി

170.00

ആവശ്യം അവർത്തിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം

 

നിത്യ ചൈതന്യ യതി

ജീവിതം വിട്ടേച്ചുപോവുന്നതിനു മുമ്പ് യതി നമുക്കായി വിട്ടേച്ചുപോയ ചിന്താലോകത്തിൽ
നിന്ന് ഗഹനമായ ഏതാനും ലേഖനങ്ങൾ.
വർത്തമാനകാലത്ത് അഭ്യാസം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിപുലമായ മാനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത ഈ കൃതി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

 

 

പേജ് 162 വില രൂ170

✅ SHARE THIS ➷

Description

Avashyam Anuvarthikkenda Vidhyabhyasam – Yathi

ആവശ്യം അവർത്തിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം – നിത്യ ചൈതന്യ യതി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആവശ്യം അവർത്തിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം – നിത്യ ചൈതന്യ യതി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *