അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ – പ്രൊഫ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ ആത്മകഥ

(2 customer reviews)

450.00

അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ

പ്രൊഫ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ ആത്മകഥ

അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരിൽ, ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ കൈപ്പത്തി മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു അദ്ധ്യാപകന്റെ അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകമാണിത്. അദ്ധ്യാപകജീവിതത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തലും മറ്റാരും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ലാത്ത സന്ദിഗ്ദ്ധ മുഹൂർത്തങ്ങളിലുടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്ന ഒരാൾ ആ അനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി തന്റെ ജീവിതം എഴുതുകയാണ്.

Prof T J Joseph

പേജ് 434 വില രൂ450

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Attupokatha Ormmakal

അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ – പ്രൊഫ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ ആത്മകഥ

2 reviews for അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ – പ്രൊഫ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ ആത്മകഥ

  1. Suni George

    Later

  2. Ajith kumar

    Life

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…