ആറ്റത്തിന്റെ വിസ്മയലോകം

50.00

ആറ്റത്തിന്റെ വിസ്മയലോകം
ആറ്റം എന്ന ശാസ്ത്രവിസ്മയത്തെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിൽ തുറന്നുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ പുസ്ത്കം.  ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന മുതൽ മൗലികകണങ്ങളെ കുറിച്ച് സമീപകാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ വായനക്കാർക്കും ഒരു പോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പുസ്തകം.
ML / Malayalam / Atom / Science
✅ SHARE THIS ➷

Description

Attathinte Vismaya Lokam

ആറ്റത്തിന്റെ വിസ്മയലോകം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആറ്റത്തിന്റെ വിസ്മയലോകം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *