ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ ധൂമകേതുക്കൾ വരെ

50.00

ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ ധൂമകേതുക്കൾ വരെ
സി പി ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോകുന്ന പുസ്തകം. ഓരോ കണ്ടുപിടത്തത്തിന്റെയും പുറകിലുള്ള മനുഷ്യപ്രയത്‌നത്തിന്റെ കഥകൾ വളരെ രസകരമായി ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അതു രസകരമായി പകർന്നുകൊടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 88 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Attangal Muthal Doomakethukkal Vare

ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ ധൂമകേതുക്കൾ വരെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ ധൂമകേതുക്കൾ വരെ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *