ആത്മാവ് സങ്കൽപ്പമോ യാഥ്യാർത്ഥ്യമോ? – യു കലാനാഥൻ

120.00

ആത്മാവ് സങ്കൽപ്പമോ യാഥ്യാർത്ഥ്യമോ ?

യു കലാനാഥൻ

 

ശാസ്ത്രം എത്ര വളർന്നിട്ടും മതവും മതത്തെ ആധാരമാക്കി നിലനിന്നുപോരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ്. മരണാന്തര ജീവിതം കാട്ടി മനുഷ്യനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കെണിയിൽ കുരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മതങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പല രീതിയിലാണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് മരണത്തെയും ആത്മാവിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി മതങ്ങൾ തീർത്ത പ്രഹേളികളെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ്

 

പേജ് 146 വില രൂ120

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Athmav Sankalppamo Yadharthyamo ?

ആത്മാവ് സങ്കൽപ്പമോ യാഥ്യാർത്ഥ്യമോ? – യു കലാനാഥൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മാവ് സങ്കൽപ്പമോ യാഥ്യാർത്ഥ്യമോ? – യു കലാനാഥൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *