ആത്മകഥ – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

120.00

ആത്മകഥ – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി
പെരിയാറിന്റെ ആത്മകഥ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആലേഖനം കൂടിയാണ്. സ്വതന്ത്രചിന്തകരും നാസ്തികരും ഒഴിവാക്കാതെ വായിക്കേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
പരിഭാഷ : പി സുദർശനൻ
 Periyar / EVR / Ramaswami 
പേജ് 82 വില രൂ120
✅ SHARE THIS ➷

Description

Athmakatha – Periyar

ആത്മകഥ – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മകഥ – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *