ആത്മബലം എന്നകല – തിക് നാറ്റ് ഹാന്‍

220.00

ആത്മബലം എന്നകല
തിക് നാറ്റ് ഹാന്‍
വിവര്‍ത്തനം സെനുകുര്യന്‍ ജോര്‍ജ്ജ്

ഏതു ലക്ഷ്യവും നേടിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് പൂര്‍ണ്ണമായും മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെയും ഗുണനിലവാരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അഴിമതി നിറഞ്ഞ അധികാരശക്തിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയും ശരിയായ ആത്മബലം നേടാനുള്ള ദിശയും പറഞ്ഞുതരുന്ന പുസ്തകം

Sinukuriyan goeroge
വില രൂ220

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Athmabalam Ennakala

ആത്മബലം എന്നകല – തിക് നാറ്റ് ഹാന്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മബലം എന്നകല – തിക് നാറ്റ് ഹാന്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *