അശോക ശാസനങ്ങൾ പഠനം, പാഠം, പരിഭാഷ

220.00

അശോക ശാസനങ്ങൾ
പഠനം, പാഠം, പരിഭാഷ

 

എം ആർ രാഘവ വാര്യർ

മലയാളത്തിലെ ചരിത്രപാരമ്പര്യത്തിൽ പുതുപാരമ്പര്യത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് വാര്യർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കെ വി എമ്മിന്റെ അർഥശാസ്ത്രവിമർശനം പോലെ തന്നെ വാര്യരുടെ അശോകശാസന വ്യാഖ്യാനവും മൗര്യകാലത്തോടു നീതിപുലർത്തിയിരിക്കുന്നു. കേശവൻ വെളുത്താട്ട്.

Ashoka Shasanangal

പേജ് 224 വില രൂ220

✅ SHARE THIS ➷

Description

Asoka Sasanangal

അശോക ശാസനങ്ങൾ പഠനം, പാഠം, പരിഭാഷ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അശോക ശാസനങ്ങൾ പഠനം, പാഠം, പരിഭാഷ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *