ആര്യഭടീയം – പ്രൊഫ പി രാമചന്ദ്രൻ

180.00

ആര്യഭടീയം

 

പ്രൊഫ പി രാമചന്ദ്രൻ

ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രതിഭാശാലിയായ ഗണിതജ്ഞൻ ആര്യഭടന്റെ വിഖ്യാതകൃതിയായ ആര്യഭടീയത്തിന്റെ മലയാള വ്യാഖ്യാനം. ജോതിശ്ശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് തനതായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറപാകിയ ആര്യഭടന്റെ സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Aryabhadeeyam / Arayabhatiyam / Aryabhadiyam

പേജ് 380 വില രൂ180

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Aryabhateeyam

ആര്യഭടീയം – പ്രൊഫ പി രാമചന്ദ്രൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആര്യഭടീയം – പ്രൊഫ പി രാമചന്ദ്രൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *