വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുക എന്ന കല – റോൾഫ് ഡോബെല്ലി

399.00

വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുക എന്ന കല
റോൾഫ് ഡോബെല്ലി

ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു. “ആർട്ട് ഓഫ് തിങ്കിംഗ് ക്ലിയർലി” ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ 99 തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും, ഓരോ തൊഴിലുടമയും, ഓരോ ജീവനക്കാരനും, ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും, ഓരോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും, ഓരോ ദേശീയ നേതാവും ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റും. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണിത്. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാനും കഴിവുള്ളവരുമാക്കും.

The Million Copy International Best Seller

Deluxe Printing > Pages 286

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Art of Thinking Clearly – By Rolf Dobelli (Malayalam)

The Art of Thinking Clearly is a 2013 book by the Swiss writer Rolf Dobelli which describes in short chapters 99 of the most common thinking errors.

വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുക എന്ന കല – റോൾഫ് ഡോബെല്ലി

The Art of Thinking Clearly എന്നത് സ്വിസ് എഴുത്തുകാരനായ റോൾഫ് ഡോബെല്ലിയുടെ ഒരു പ്രധാന പുസ്തകമാണ്. (2013-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്). ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചിന്താ പിശകുകൾ 99 ഹ്രസ്വ അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു. (മലയാള വിവർത്തനം.)

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം 5
അതിജീവന പക്ഷപാതം 9
കാടും കാണുക 15
കറുത്ത നിറമുള്ള ഹംസത്തിന്റെ പ്രഭാവം 21
ആങ്കറിംഗ് 29
നീന്തൽക്കാരന്റെ ശരീര ഭ്രമം 33
പിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്ന പക്ഷപാതം 39
ആഖ്യാന വഞ്ചന 46
സാമൂഹിക അംഗീകാര തത്വം 52
എൻഡോവ്മെന്റ് പ്രഭാവം 57
ഹാലോ പ്രഭാവം 63
‘ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല’ പക്ഷപാതം 69
ഗ്രൂപ്പ് -ചിന്ത പ്രതിഭാസം 75
മുങ്ങിയ ചെലവ് 80
ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് പ്രഭാവം 85
സ്ഥിരീകരണ പക്ഷപാതം 91
അടിസ്ഥാന സ്വഭാവ പിശക് 97
ഇൻ-ഗ്രൂപ്പ് വിവേചനം 102
അറിവിന്റെ ശാപം 108
ദൗർലഭ്യത പിശക് 113
ചൂതാട്ടക്കാരന്റെ ഭ്രമം 118
കറൻസി നോട്ട് പ്രഭാവം 123
…മറ്റ് മിഥ്യാധാരണകൾ … (Total 99 Thinking Errors in Malayalam)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുക എന്ന കല – റോൾഫ് ഡോബെല്ലി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *