അറിയപ്പെടാത്ത അയൽക്കാർ

70.00

അറിയപ്പെടാത്ത അയൽക്കാർ
ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാട്

 

അത്യുത്തര മലയാളത്തിലെ ‘കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക’യെക്കാൾ ഇരുണ്ടുപോയ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനകത്ത്‌ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ നിസ്വരായ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാട് നടത്തിയ ധീരവും സത്യസന്ധവുമായ പഠനഗ്രന്ഥം.  അതീവകാവ്യാത്മക ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട, പൊള്ളുന്ന ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്.

Balakrishnan Mangad

പേജ് 98  വില രൂ70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ariyapedatha Ayalkkar

അറിയപ്പെടാത്ത അയൽക്കാർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അറിയപ്പെടാത്ത അയൽക്കാർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *