ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം സാധാരണക്കാരന്

(2 customer reviews)

70.00

ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം സാധാരണക്കാരന്
ജെയിംസ് എ കോൾമാൻ

ഭൗതികത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ശാഖയായി അപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണക്കാരന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലുള്ളവ വളരെ കുറച്ചേയൂള്ളൂ. ഈ ആവശ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ജെയിംസ് എ കോൾമാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

പേജ് 115 വില രൂ70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Apekshikatha Siddhantham Sadharanakkaranu – James Coleman

ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം സാധാരണക്കാരന്

2 reviews for ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം സാധാരണക്കാരന്

  1. Abhilash M K

    Apekshikatha Siddhantham Sadharanakkaranu”

  2. madhavan kutty gopinathan nair

    Good

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *