അന്യ ലോകങ്ങൾശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?

130.00

അന്യ ലോകങ്ങൾശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?

ഡോ ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്

പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളോ?
ശാസ്ത്ര ലോകവും, മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലുടെയുളള അന്വേഷണത്തിലെത്തുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വായനക്കാരുടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

Dr Goerge Varkeese

വ്‌ല രൂ 130

✅ SHARE THIS ➷

Description

Aniyalokam Shasthramo Mithiyo

അന്യ ലോകങ്ങൾശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അന്യ ലോകങ്ങൾശാസ്ത്രമോ? മിഥ്യയോ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *