അമൃതാനന്ദമയിയും മലയാളിയുടെ അപകർഷതയും

45.00

അമൃതാനന്ദമയിയും മലയാളിയുടെ അപകർഷതയും
ആശ്ലേഷത്തിന്റെ അഭയബോധത്തിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായ ശിശുത്വമാണ്.  ഈ മനുഷ്യരുടെ വളർച്ചാദോഷത്തെ ശാശ്വതവത്കരിക്കുകയും സ്ഥാപനവത്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊ>ണ്ടിരിക്കുന്ന അമൃതാനന്ദമയി, ഫലത്തിൽ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വലിയൊരു ‘ആത്മീയ മനോരോഗസാമ്രാജ്യം’ പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ML / Malayalam / Amritananda Mayi / Sudhamani / Women God
✅ SHARE THIS ➷

Description

Amruthanandamayiyum Malayaliyude Apakarshathayum – J Reghu

അമൃതാനന്ദമയിയും മലയാളിയുടെ അപകർഷതയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അമൃതാനന്ദമയിയും മലയാളിയുടെ അപകർഷതയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *