അമ്മ – മാക്‌സിംഗോർക്കി

350.00

അമ്മ

 

മാക്‌സിംഗോർക്കി

തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി നിഷ്ഠൂരമായ അടിച്ചമർത്തലുകളെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ എന്നുമുണ്ട്. മാക്‌സിംഗോർക്കിയുടെ അതിപ്രശസ്തമായ വിശ്വസാഹിത്യ ശിൽപത്തിൽ ഒരമ്മ അതിസാഹസികതയോടെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി മാക്‌സിംഗോർക്കി ഈ മനുഷ്യകഥ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലദേശഭാഷാഭേദങ്ങൾ അതിവർത്തിച്ച് അമ്മ ഇന്നും ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നും ആസ്വദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അമ്മ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നോവലുകളിലൊന്നാണ്. ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ റഷ്യൻ ഭാഷയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എന്ന സവിശേഷത ‘അമ്മ’ യ്ക്കുണ്ട്.’ അമ്മ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു.

Maxim Gorky / Gorkey

 

പേജ് 388  വില രൂ350

✅ SHARE THIS ➷

Description

Amma  – Gorkey

അമ്മ – മാക്‌സിംഗോർക്കി

World Classic in Malayalam

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അമ്മ – മാക്‌സിംഗോർക്കി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *