ആൽജിബ്ര പോളിനോമിയലുകൾ – എം. ആർ. സി. നായർ

180.00

ആൽജിബ്ര പോളിനോമിയലുകൾ

 

എം. ആർ. സി. നായർ

ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രപാഠങ്ങളെ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പി ക്കുന്നു അറിവുകളുടെ പുസ്തകം എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ. വിദ്യാര്‍ത്ഥി കള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും പ്രയോജനപ്രദമായ പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ ഈ പരമ്പരയില്‍ പരിസ്ഥിതിപഠനം, ഭൗതികശാ സ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജനിതകശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലെ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സംഖ്യകള്‍ക്കു പകരം അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗണിതരീതി ക്കാണ് ആല്‍ജിബ്ര അഥവാ ബീജഗണിതം എന്നു പറയുന്നത്. മിക്ക ശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളും ഫോര്‍മുലകളും ആല്‍ജിബ്രയിലാണ് എഴുതു ന്നത്. ആല്‍ജിബ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബീജഗണിതവാചകങ്ങള്‍, ഏകപദം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനതം , ഹരണം, സര്‍വസമവാക്യങ്ങള്‍, ഘടക ക്രിയ, ലഘുസമവാക്യങ്ങള്‍, ദ്വിമാന സമവാക്യങ്ങള്‍ എന്നിവയും പുസ്തകത്തില്‍ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പംതന്നെ കൃത്യങ്കങ്ങള്‍, പോളിനോമിയലുകളുടെ സങ്കലനം, വ്യവകലനം, ഗുണനം, ഹരണം, ഘടകസിദ്ധാന്തം തുടങ്ങി പോളിനോമിയലുകളുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ ക്കുറിച്ചും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

M R C Nair / M R C Nayar
പേജ് 174 വില രൂ180

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Algebra Polynomialukal

ആൽജിബ്ര പോളിനോമിയലുകൾ – എം. ആർ. സി. നായർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആൽജിബ്ര പോളിനോമിയലുകൾ – എം. ആർ. സി. നായർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *