അലയടിക്കുന്ന വാക്ക് – സുനിൽ പി ഇളയിടം

320.00

അലയടിക്കുന്ന വാക്ക്

 

സുനിൽ പി ഇളയിടം

 

രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മുമ്പ് പിറന്ന ഒരു ദർശനം ഇന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വാധീനം ചെലത്തുകയും മറ്റു ദർശനങ്ങളുമായി സമവദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാർക്‌സിസ്റ് ദർശനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാമാണ്യവും വിശദീകരിക്കുകയാണ് സുനിൽ പി ഇളയിടം ഈ കൃതിയിലൂടെ മുതലാളിത്തത്തിനും മൂലധനിവേശത്തിനും എതിരെ വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സമരസംഘാടനങ്ങളും ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളും.

Ilayidom / Sunil P Elayidom / Elayidam 

പേജ്318 വില രൂ320

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Alayadikkunna Vakku

അലയടിക്കുന്ന വാക്ക് – സുനിൽ പി ഇളയിടം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അലയടിക്കുന്ന വാക്ക് – സുനിൽ പി ഇളയിടം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *