ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

650.00

ഐതിഹ്യമാല

 

കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

ദേവീദേവന്മാരും ഋഷികളും സിദ്ധന്മാരും യക്ഷഗന്ധര്‍വ്വാദികളും ഭരണാധിപരും മഹാത്മാക്കളും മഹാമാന്ത്രികര്‍, കവികള്‍ ഗജശ്രേഷ്ഠന്മാര്‍ എല്ലാം അണിനിരക്കുന്ന കഥകളുടെ മഹാപ്രപഞ്ചം. മലയാള മനസ്സില്‍ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ മഹാഗ്രന്ഥമാണ് കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാല. ബാലകൗമാരമനസ്സുകളില്‍ ഐതിഹ്യമാല അത്ഭുതകരമായ സ്വാധീനമാണു ചെലുത്തുന്നത്. ലോലഹൃദയങ്ങളെ വശീകരിക്കാന്‍ ശ്രീ ശങ്കുണ്ണിയുടെ തൂലികയ്ക്കുള്ള ശക്തി ഒന്നു പ്രത്യേകമാണ്. ഐതിഹ്യമാലയിലെ ഒരു കഥ വായിച്ചാല്‍ അതു തീര്‍ച്ചയായും സംഭവിച്ചതാണെന്നേ ഇളംമനസ്സുകള്‍ക്കു തോന്നൂ. അത്ര തന്മയീഭാവമാണ് അതിലെ ഓരോ കഥയ്ക്കും.

 

Kottarathil Sankunni / Kottarathil Shankunni
പേജ് 978 വില രൂ650

✅ SHARE THIS ➷

Description

Aithihyamala

ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *