ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ചരിത്രവും വികാസവും

135.00

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന
ചരിത്രവും വികാസവും

 

ജോർജ് കെ അലക്‌സ്

ദേശരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ ചരിത്രം.
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം.
ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ്.
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പിറവിയും.
അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഭരണഘടനയും.
യു എൻ പൊതുസമിതികൾ.
പ്രത്യേക സമിതികൾ.
യുഎന്നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – ഒരു അവലോകനം.
ഐക്യരാഷ്ട്ര സമിതിയും മൂന്നാം ലോകവും.

എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Aykyarashtra Sanghdana / UN / U N 

പേജ് 148 വില രൂ135

✅ SHARE THIS ➷

Description

Aikya Rashtra Sanghatana – Charithravum Vikasavum

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ചരിത്രവും വികാസവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ചരിത്രവും വികാസവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *