ആഗോളീകരണവും ബദൽ സമൂഹവും

110.00

ആഗോളീകരണവും ബദൽ സമൂഹവും

 

എഡിറ്റർ – ഡോ റ്റി മാത്യു ഫിലിപ്പ്

 

സഹകരണ വിപ്ലവം, ആഗോളീകരണവും കേരളവും, വിവേകമുള്ള ഉപഭോക്താവും സഹകരണ സമ്പദ്ഘടനയും തുടങ്ങി ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് സഹകരണത്തിലൂടെ ബദൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുപ്പത് ലേഖനങ്ങൾ.

പേജ് 146  വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Agoleekaranavum Badal Samoohavum

ആഗോളീകരണവും ബദൽ സമൂഹവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഗോളീകരണവും ബദൽ സമൂഹവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *