ആത്മകഥയുടെ അടരുകൾ

100.00

ആത്മകഥയുടെ അടരുകൾ
ഔദ്യോഗികരംഗത്തും സാഹിത്യരംഗത്തും സ്വന്തം പാതയൊരുക്കി ആ വഴിയേ സഞ്ചരിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ഇ വാസു.  ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പരുഷമുഖത്തിനുനേരെ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞുനിന്നു.  കഷ്ടപ്പാടിന്റെ മുൾവേലി പ്പടർപ്പുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ലാവണത്തിന്റെ നീലിച്ച ജഡഭൂമിയിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര.  ഒരു പ്രതിഭയുടെ അറിയപ്പെടാത്ത ജീവിതാശാഗന്ധികളെ വായനക്കാർക്ക് കാണിച്ചുതരുന്ന കൃതി.
ML / Malayalam / Fiction
✅ SHARE THIS ➷

Description

Admakathayude Adarukal – E Vasu

ആത്മകഥയുടെ അടരുകൾ