ആദിവാസി ജീവിതം – ഒരു സാംസ്‌ക്കാരിക പഠനം

110.00

ആദിവാസി ജീവിതം
ഒരു സാംസ്‌ക്കാരിക പഠനം

 

വി എച്ച് ദിരാർ

 

ആദിവാസി മേഖലയെ മുഴുവൻ പ്രശ്‌നോത്തരികളെയും വിഷയമാക്കിയ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള പഠന കൃതി. മനസ്സ് കാർഷിക പൂർവഘട്ടത്തിലും അഥവാ ഇക്കോ സംസ്‌ക്കാരത്തിലും ശരീരം നാഗരികഘട്ടത്തിലും എന്ന വിരുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ. അവർക്കു നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പരിസ്ഥതി-സാംസ്‌ക്കാരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, പരിഹാരങ്ങൾ.

Kerala Aborigines / Kerala Tribes / Tribal Life

പേജ് 114  വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Adivasi Jeevitham – Oru Samskarika Padanam

ആദിവാസി ജീവിതം – ഒരു സാംസ്‌ക്കാരിക പഠനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദിവാസി ജീവിതം – ഒരു സാംസ്‌ക്കാരിക പഠനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *