ആദിമ ഇന്ത്യാചരിത്രം – റോമില ഥാപ്പർ

599.00

ആദിമ ഇന്ത്യാചരിത്രം

 

റോമില ഥാപ്പർ

പെൻഗ്വിൻ ബുക്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, ആദ്യകാല ഇന്ത്യ തുടക്കം മുതൽ എഡി 1300 വരെ.

പൗരാണിക ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറിയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കുമേൽ പുനരെഴുതപ്പെട്ട ചരിത്ര ഭാഷ്യം. വെറുമൊരു ഭൂതകാല വിവരണമാകാതെ, വർത്തമാന-ഭൂതകാലങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനത്തെ മുൻനിർത്തി രചിക്കപ്പെട്ട അമൂല്യഗ്രന്ഥം. കാലാനുക്രമത്തിൽ വസ്തുതകളെ വിവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ചരിത്രപരിണാമങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ യഥാർഥ മൂല്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. അന്ധവിശ്വാങ്ങളാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിനു പിന്നിലെ സത്യത്തെ, വ്യക്തവും ശക്തവുമായ തനതുശൈലിയിലൂടെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് റോമില ഥാപ്പർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ.

വിവർത്തനം – പി കെ ശിവദാസ്

Romila Thappar

പേജ് 678 വില രൂ599

✅ SHARE THIS ➷

Description

Adima India Charithram – Romila Thapper

ആദിമ ഇന്ത്യാചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദിമ ഇന്ത്യാചരിത്രം – റോമില ഥാപ്പർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *