അടിമ ഗർജ്ജനങ്ങൾ

120.00

അടിമ ഗർജ്ജനങ്ങൾ
തെക്കുംഭാഗം മോഹൻ

തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദിവംശജർ അടിമകളായിരുന്നു. ആര്യന്മാരുടെ വരവോടെയാണ് അവർ അടിമകളായത്. അതിനു മുമ്പ് ഈ നാടിന്റെ ഉടയവരായിരുന്നു അവർ. അവരെ കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാനും നടത്തിയ തീവ്രമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഇടപെടലുകളുടെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രപഠനമാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇക്കാരണത്താൽ ആദ്യകാല മാനവ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കഥയായി ഇതിനെ പരിഗണിക്കാം.

 

പേജ് 170 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Adima Garjjanangal – Thekkumbhagam Mohan

അടിമ ഗർജ്ജനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അടിമ ഗർജ്ജനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *