ആദി ഇന്ത്യരുടെ ചരിത്രം – ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

75.00

ആദി ഇന്ത്യരുടെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രചനകളിൽ ആധികാരികം എന്നു കരുതാവുന്ന പലതിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി സത്യവിരുദ്ധവും അവിശ്വസനീയങ്ങളുമാണ്. ഇന്ത്യാക്കാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും സ്വാർഥ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെ പാശ്ചാത്യർ രചിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്രപണ്ഡിതന്മാർ പ്രധാനമായും അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എക്കാലത്തും മാരകമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ രൂക്ഷത അവഗണിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ചരിത്രം പുനർ രചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ചെന്താരശ്ശേരിക്ക് അഭപ്രായമുണ്ട്. അതിലേക്കായി ചില പുതിയ വസ്തുതകൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ML / Malayalam / ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി / Chenthrassery

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Adi Indiyarude Charithram – Chenthrassery

ആദി ഇന്ത്യരുടെ ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദി ഇന്ത്യരുടെ ചരിത്രം – ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *