ആധുനിക യുഗത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ

190.00

ആധുനിക യുഗത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ

 

എഡിറ്റർ-എൻ വിജയൻ

 

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ മനുഷ്യ സാംസ്‌കാരിക പുരോഗതിക്കു വളരെയേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആധിനികയുഗത്തിൽ നടത്തിയുട്ടുള്ള വിവിധ വിപ്ലവകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിബാധിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം സാമൂഹ്യശസത്രതല്പരരായ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടാന്.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Adhunika Yugathile Viplavangal

ആധുനിക യുഗത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആധുനിക യുഗത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *