ആദിവാസികളും ആദിവാസിഭാഷകളും – കെ വേലപ്പൻ

65.00

ആദിവാസികളും ആദിവാസിഭാഷകളും

കെ വേലപ്പൻ

ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം, സംസ്‌കാരം, ഭാഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം

K Velappan / K Velappen

പേജ് വില രൂ65

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Adhivasikalum Adhivasibhashakalum

ആദിവാസികളും ആദിവാസിഭാഷകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദിവാസികളും ആദിവാസിഭാഷകളും – കെ വേലപ്പൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *