അഭിമുഖം അനുഭവം – ജോണി ലൂക്കോസ്

400.00

അഭിമുഖം അനുഭവം

ജോണി ലൂക്കോസ്

പ്രഗത്ഭരുടെ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളിൽ അവരുടെ അകചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ജോണി ലൂക്കോസിന്റെ മാജിക്ക് വായനക്കാർക്ക് ദൃശ്യാനുഭവമാകുന്നു. കഥപോലെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഈ കുറിപ്പുകളിൽ ഒരു കാലം അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു.

Johny lukas

വില രൂ 400

✅ SHARE THIS ➷

Description

Abhimugam Anubhavam

അഭിമുഖം അനുഭവം – ജോണി ലൂക്കോസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഭിമുഖം അനുഭവം – ജോണി ലൂക്കോസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *