അബീശഗിൻ – ബെന്യാമിൻ

80.00

അബീശഗിൻ

 

ബെന്യാമിൻ

സോളമന്റെ ഗാനത്തിലെ സലോമോന്റെയും അബീസാഗിന്റെയും ബൈബിൾ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രണയകഥ. നോവൽ
Bennyamin / Banyamin

പേജ് 72 വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Abeesagin

അബീശഗിൻ – ബെന്യാമിൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അബീശഗിൻ – ബെന്യാമിൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *