ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രന്‍ ആശയാവിഷ്കാരങ്ങളുടെ ശില്‍പ്പി

400.00

ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രന്‍

ആശയാവിഷ്കാരങ്ങളുടെ ശില്‍പ്പി

 

ജി അഴീക്കോട്

 

ശിലയുടെ ഉള്ളിലുറങ്ങുന്ന ശില്‍പ്പത്തെ ഉണര്‍ത്തുന്നവനാണ് ശില്‍പ്പി, ചേതോഹരമായ ശില്‍പ്പ-ചിത്രകലകളിലുടെയും നവീനമായ ആശയാവിഷ്കാരങ്ങള്‍ നൂതനസങ്കേതങ്ങളിലൂടെയും സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കുന്ന ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രന്റെ കലാസപര്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

G Azikod

വില രൂ400

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Aryadu Rajendran Aashayavishkarangalude Shilpi

ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രന്‍ ആശയാവിഷ്കാരങ്ങളുടെ ശില്‍പ്പി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രന്‍ ആശയാവിഷ്കാരങ്ങളുടെ ശില്‍പ്പി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *