മതത്തെപ്പറ്റി – മാർക്‌സ്, എംഗൽസ്

350.00

മതത്തെപ്പറ്റി 

 

മാർക്‌സ്, എംഗൽസ്

 

മതം വർഗസമൂഹത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെപ്പറ്റി മാർക്‌സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും ദർശനം വ്യക്തമാക്കുന്ന രചനകളുടെ സമാഹാരം. സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും ആശയത്തിന്റെ മേൽപ്പുരയും മാർക്‌സിസ്റ്റ് പരികല്പനകളാണ്. അടിത്തറ-മേൽപ്പുര സിദ്ധാന്തത്തിൽ മതം മേൽപ്പുരയുടെ ഭാഗമാണ്.

 

ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവും മതവും തമ്മിൽ നടന്നുവരുന്ന അവിരാമമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗകവുമായ മാനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദർശിക്കാം.

 

സ്വർഗസ്ഥരായ 1,40,000 ഹയൂദന്മാരെപ്പറ്റി യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് – ‘അവർ കന്യകമാരാകയാൽ സ്ത്രീകളോടു കൂടെ മലിനപ്പെടാത്തവർ.’

നമ്മുടെ യോഹന്നാന്റെ സ്വർത്തിൽ ഒറ്റ സ്ത്രീപോലുംമില്ലതാനും. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ പൊതുവിൽ പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പേജ് 362 വില രൂ350

Communist / History / Marxism / Left

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mathathe Patti Marx, Engels

മതത്തെപ്പറ്റി – മാർക്‌സ്, എംഗൽസ്

Marx, Engels on Religion (Malayalam)

You may also like…

 • Mathaviswasavum Communistukarum മതവിശ്വാസവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

  മതവിശ്വാസവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

  135.00
  Add to cart
 • Matham, Sasthram, Yukthichintha മതം, ശാസ്ത്രം, യുക്തിചിന്ത

  മതം, ശാസ്ത്രം, യുക്തിചിന്ത

  165.00
  Add to cart
 • Mathathepatti Narayana Guru മതത്തെപ്പറ്റി നാരായണഗുരു

  മതത്തെപ്പറ്റി നാരായണഗുരു

  60.00
  Add to cart
 • Fidel Castro Mathathe Patti ഫിദൽ കാസ്ട്രോ മതത്തെപ്പറ്റി

  ഫിദൽ കാസ്ട്രോ മതത്തെപ്പറ്റി

  215.00
  Add to cart