അബ്്ദുൾ കലാം വചനങ്ങൾ

140.00

അബ്്ദുൾ കലാം
വചനങ്ങൾ
സമാഹരണം : സുരേഷ് എം.ജി.

ഡോ.അബ്്ദുൾകലാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയും ഗുണപാഠവുമാണ്. കലാം വചനങ്ങൾ,അറിവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രചോദനാത്മകമായ നുറുങ്ങുവെളിച്ചങ്ങൾ.

M.G. SURESH

വില : രൂ140

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

A.P.J. Abdual Kalam Quotation

അബ്്ദുൾ കലാം വചനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അബ്്ദുൾ കലാം വചനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *