25 ലോക കഥകൾ

130.00

25 ലോക കഥകൾ

 

പരിഭാഷ – അജീർകുട്ടി

 

ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് മുതൽ എറ്റ്ഗാർ കെരറ്റ് വരെയുള്ള വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ. ഭാഷയുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെയും അതിരുകൾ ഭേദിക്കുന്ന വിശ്വകഥാസാഹിത്യത്തിലെ കുലപതിയുടെ പ്രതിഭാമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ജീവിതചിത്രങ്ങൾ

കെ പി അപ്പന്റെ അവതാരിക

പേജ് 178 വില രൂ130

✅ SHARE THIS ➷

Description

25 Loka Kathakal in Malayalam

25 ലോക കഥകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “25 ലോക കഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *