21వ శతాబ్దానికి 21 పాఠాలు – యువాల్ నోవా హరారీ

499.00

21వ శతాబ్దానికి 21 పాఠాలు

డాక్టర్ యువాల్ నోవా హరారీ

ప్రస్తుత పరిస్థితుల గురిం చి వివరం గా, సూదూర గతం , సూదూర భవితల గురిం చిన లోతయిన అవగాహనలు, మానవ జాతి ఎదుర్కుం టున్న సమస్య ల విషయం లో మనకు సాయపడ గల పద్దతులు ఎమిటి? ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతోం ది?
ఈనాటి మహత్తరమైన సమస్య లు, పరిష్కా ర అవకాశాలు ఏమిటి? వేటిని పట్టిం చుకోవాలి? మన పిల్లలకి ఏం నేర్పా లి? ఇలాం టి విషయాల మీద సహేతుకమైన వ్యా సాలు ఈ పుస్తకం లో ఉన్నా యి.

డాక్టర్ యువాల్ నోవా హరారీ ఆక్స్ ఫర్డ్ యూనివర్సి టి నుం చి చరితల్రో పి. హెచ్. డి తీసుకున్నా రు.
ప్రస్తుతం జెరూసలేమ్ హిబ్రూ యునివర్సి టిలో చేస్తున్నా రు. ప్రపం చ చరిత్ర గురిం చి పత్ర్యే కం గా సేపియన్స్ , హొమో డేఉస్ వం టి ప్రపం చ ప్రసిద్ధి గాం చిన పుస్తకాలు రాశారు.

పేజీలు 342  ధర రూ499  

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

21 Lessons for the 21st Century – Telugu : Yuval Noah Harari

21వ శతాబ్దానికి 21 పాఠాలు

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “21వ శతాబ్దానికి 21 పాఠాలు – యువాల్ నోవా హరారీ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *