ഒരു അടിമയുടെ പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങൾ

175.00

ഒരു അടിമയുടെ പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങൾ

ഇതൊരു കഥയല്ല. ഇതിൽ അല്പംപോലും അതിഭാവുകത്വം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിലൂടെ ഒരു പൂർണമായ ചിത്രം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനു കാരണം ഈ സംഭവപരമ്പരകളിലെ പരമാവധി നല്ല വശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതിനാലാണ്. എന്നെപ്പോലെ ഹതഭാഗ്യരായ നുറൂകണക്കിനു സ്വതന്ത്രപൗരന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അടിമകളായി വിറ്റിട്ടുണ്ട് ലൂസിയാനയിലെയും ടെക്‌സാസിലെയും അടിമക്കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അവൻ നരകജീവിതം നയിച്ചു. പക്ഷേ, ഞാൻ സഹിച്ച ഓരോ കഷ്ടതയും എന്നെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കിത്തീർത്തു. – സോളമൻ നോർത്തപ്

SolamanNorthav

വില രൂ 175

✅ SHARE THIS ➷

Description

12 Years A Slave / Oru Adimayude Panthradu Varshangal

ഒരു അടിമയുടെ പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു അടിമയുടെ പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *