ജീവചരിത്രം

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Oru Pathradhiparude Asadharana Jeevitha Katha ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ

  ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ – വി എ കബീർ

  130.00
  Add to cart Buy now

  ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ – വി എ കബീർ

  ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ
  വി എ കബീർ

  ഉർദു പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ പ്രതിഭ. ഉർദു പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകി. പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടും തെളിവകളോടും കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം പ്രതിയോഗകളെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് നിർബന്ധിതരാക്കുംവിധം ശക്തവും ഭദ്രവുമായിരുന്നു.

  പേജ് 143 വില രൂ130

  130.00