ജബ്ബാർ

Showing all 3 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Enthukondu Muslim Alla & Islaminte Vargavum Lingavum ഇ എ ജബ്ബാർ കൃതികൾ

  ഇ എ ജബ്ബാർ കൃതികൾ

  220.00
  Add to cart Buy now

  ഇ എ ജബ്ബാർ കൃതികൾ

  ഇ എ ജബ്ബാർ കൃതികൾ
  ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച യുക്തിവാദിയായ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ:
  1./ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലീം അല്ല
  ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ത്രികോണത്തിന് അഞ്ചുവശങ്ങളുണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. സർജ്ഞനും സർവശക്തനും സർവോപരി നീതിമാനുമായ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് നരകം നിറയ്ക്കാനായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല. ആറാം ശതകത്തിലെ അറേബ്യൻ നാടോടികളുടെ ഗോത്രാചാരങ്ങളും മൂഢകഥകളും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ശ്വാശതവ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കി മനുഷ്യർക്കു നൽകാൻ മാത്രം വിവേകശൂന്യനാണ് ദൈവമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. [പേജ് 84]
  2./ ഇസ്ലാമിന്റെ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും
  ഇസ്ലാമിനുള്ളിലെ അധികാര ബന്ധങ്ങളും ലിംഗപരമായ വിവേചനങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഏകശിലാരൂപമെന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആരാധനാരീതികൾ നിലനിന്നിരുന്നതായും ഖുർആനെയും ഹദീസുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. [പേജ് 132]
  മുഖ്യധാരാ മതബോധത്തെ മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന
  ഉപകരിക്കും.
  E A Jabbar / EA Jebbar / Jabar / Jebar / Jebbar Mash
  ആകെ പേജുകൾ 216  ആകെ വില രൂ220
  220.00
 • Islaminte Vargavum Lingavum ഇസ്ലാമിന്റെ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും

  ഇസ്ലാമിന്റെ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും – ഇ എ ജബ്ബാർ

  150.00
  Add to cart Buy now

  ഇസ്ലാമിന്റെ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും – ഇ എ ജബ്ബാർ

  ഇസ്ലാമിന്റെ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും

   

  ഇ എ ജബ്ബാർ

   

  ഇസ്ലാമിനുള്ളിലെ അധികാര ബന്ധങ്ങളും  ലിംഗപരമായ  വിവേചനങ്ങളെയും   വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഏകശിലാരൂപമെന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം  മതത്തിൽ  വ്യത്യസ്ത
  ആരാധനാരീതികൾ നിലനിന്നിരുന്നതായും ഖുർആനെയും ഹദീസുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

  മുഖ്യധാരാ മതബോധത്തെ മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകവായന ഉപകരിക്കും.

  E A Jabbar / EA Jabar

  പേജ് 132 വില രൂ150

  150.00
 • Jnan Enthukondu Muslim Alla ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലീം അല്ല

  ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലീം അല്ല – ഇ എ ജബ്ബാർ

  70.00
  Add to cart Buy now

  ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലീം അല്ല – ഇ എ ജബ്ബാർ

  ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലീം അല്ല

   

  ഇ എ ജബ്ബാർ

  ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ത്രികോണത്തിന് അഞ്ചുവശങ്ങളുണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. സർജ്ഞനും സർവശക്തനും സർവോപരി നീതിമാനുമായ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് നരകം നിറയ്ക്കാനായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല. ആറാം ശതകത്തിലെ അറേബ്യൻ നാടോടികളുടെ ഗോത്രാചാരങ്ങളും മൂഢകഥകളും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ശ്വാശതവ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കി മനുഷ്യർക്കു നൽകാൻ മാത്രം വിവേകശൂന്യനാണ് ദൈവമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

  E A Jabbar / Islam / Jebbar / Jebar / Jabar

  പേജ് 84 വില രൂ70

  70.00