വി കെ ജോസഫ്: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by V K Joseph | List of Books by V K Joseph

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Cinimayude Sneha Sancharangal സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ

  സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ – വി കെ ജോസഫ്

  180.00
  Add to cart Buy now

  സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ – വി കെ ജോസഫ്

  സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ

  വി കെ ജോസഫ്

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ലോക സിനിമയിലെ ഏതാനും മികച്ച സിനിമകളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത്. സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനപ്പുറം അവയുടെ സൗന്ദര്യവും കലാപരമായ സവിശേഷതകളും വിശദീകരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ആഴവും പരപ്പും അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന ആഖ്യാന പാടവം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

  പേജ് 188 വില രൂ 180

  180.00