ഉംബെർട്ടോ എക്കോ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Umberto Eco | List of Books by Umberto Eco

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Umberto Eco Pusthakam ഉംബെർട്ടോ എക്കോ പുസ്‌തകം

  ഉംബെർട്ടോ എക്കോ പുസ്‌തകം

  190.00
  Add to cart Buy now

  ഉംബെർട്ടോ എക്കോ പുസ്‌തകം

  ഉംബെർട്ടോ എക്കോ പുസ്‌തകം

   

  ഉംബെർട്ടോ എക്കോ

   

  ഫാസിസം ഒരു വിവിധോദ്ദേശ്യപദമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം അതിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രത്യകതകളെ എടുത്തുമാറ്റിയാലും അത് ഫാസിസമായിത്തന്നെ തിരിച്ചറിയപ്പെടും, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഫാസിസം നമുക്കു ചുറ്റും ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വെറും തുണി മാത്രം ധരിച്ച്. അതിനെ മറ നീക്കുക, അതിന്റെ നവനീയമായ ഏത് രൂപത്തിനും നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുക, ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും, എന്നായാലും, അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.

   

  ഉംബെർട്ടോ എക്കോയുടെ രചനകളുടെയും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരം.

  ഫാസിസത്തിന് എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഉംബെർട്ടോ എക്കോ എന്നത് വെറുമൊരു പേര് മാത്രമല്ല, തന്റെ രചനകളിലൂടെ ഫാസിസത്തിനെതിരായ തീവ്രമായ പോരാട്ടമാണ് എക്കോ നടത്തിയത്.

   

  “മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അർഥമാക്കുന്നത് അവർ ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതല്ല, അവർ എല്ലാത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതാണ്.”

   

  “മതവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആകുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പൂർണവും അത്യുത്സാഹിയുമായ പിശാചായി മറ്റൊരിക്കിലും മനുഷ്യൻ മാറുന്നില്ല.”

   

  എഡിറ്റർ : ശിവകുമാർ ആർ പി

  Umbertto Eco / Umberto Echo / Umbarto Ecco / Embartto

  പേജ് 158  വില രൂ190

  190.00